HSS Kreissägeblätter schärfen

 1115

HSS Kreissägeblatt neu verzahnen

EURO

18,00

1101

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 100 mm

EURO

16,00

1102

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 150 mm

EURO

17,50

1103

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 200 mm

EURO

21,00

1104

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 230 mm

EURO

22,50

1105

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 250 mm

EURO

25,50

1106

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 270 mm

EURO

27,50

1107

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 300 mm

EURO

30,00

1108

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 350 mm

EURO

34,00

1109

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 400 mm

EURO

38,00

1110

HSS Kreissägeblatt Schärfen bis 500 mm

EURO

50,00

 

 

 

 

EURO

12,50

 

 

EURO

11,56

 

 

EURO

12,50

 

 

EURO

16,00

 

 

EURO

17,70

 

 

EURO

20,39

 

 

EURO

22,30

 

 

EURO

25,00

 

 

EURO

28,13

 

 

EURO

31,25

 

 

EURO

37,50